Everyday Buddha Puja morning 07.00am and evening 07.00pm at ELBCC


සෑම දිනකම සවස 7.00 සිට බුද්ධ පූජා පෑවෑත්වේ.සෑම පුර පසොලොස්වකට පසු ඈති ඉරු දින පුර පොය වෑඩසටහන් සහ සීල සමාධි වෑඩසටහන් පෑවෑත්වේ. සියලු දෙනාටම මෙත් සිතින් ආරාධනා.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
Follow Us